Gautam Gambhir MP of East Delhi

Team Kanuni Sahara with

Mr. Vijay Goel (Former BJP Delhi President)

Mr. Vijay Goel (Former BJP Delhi President)

Mr. Vijay Goel (Former BJP Delhi President) in Josh - The Power of words organized by Kanuni Sahara.

Mr. Vijay Goel (Former BJP Delhi President) felicitated by Rajat

Mr. Nitin Tyagi 

MLA of East Delhi

SC Sharma 

Supreme Court Advocate

Srishti Sharma

Rakshit Tyagi

Rohit Jain

Rajat Kumar

Devika Sharma

JOSH -  THE POWER OF WORDS 

Organized By Kanuni Sahara

Mr. Vijay Goel (Former BJP Delhi President)  And Mr. Vijay Goel (Former BJP Delhi President) felicitated by Rajat

Speech by Mr. Nitin Tyagi MLA of East Delhi